Dynamické cenové pravidlá pre WooCommerce

Dynamické Cenové Pravidlá pre WooCommerce umožňuje nastaviť ceny na základe množstva priamo na úrovni produktu. S jednoduchým rozhraním môžete pridávať a spravovať cenové úrovne, ktoré sa automaticky prispôsobia pri rôznych množstvách v košíku. Podporuje aj variabilné produkty a je plne integrovaný s WooCommerce import/export funkciami.

				
					/*
Plugin Name: Dynamic Quantity Pricing for WooCommerce
Description: Allows setting dynamic prices based on quantity at the product level.
Version: 1.2
Author: Ladislav Dubravský
Author url: https://prosimsi.sk
*/

if (!defined('ABSPATH')) {
  exit; // Exit if accessed directly
}

// Pridanie vlastných polí pre cenové pravidlá v produkte
function dqp_add_custom_pricing_fields() {
  global $post;

  echo '<div id="dynamic_pricing_fields_wrapper" style="padding-left: 15px">';
  echo '<h3>' . __('Dynamic Quantity Pricing', 'woocommerce') . '</h3>';
  echo '<div id="dynamic_pricing_fields">';
  echo '<div class="options_group">';

  $pricing_levels = get_post_meta($post-&gt;ID, '_pricing_levels', true);

  if (empty($pricing_levels)) {
    $pricing_levels = array(array('min_quantity' =&gt; '', 'price' =&gt; ''));
  }

  foreach ($pricing_levels as $index =&gt; $pricing_level) {
    echo '<div class="pricing_level" data-index="' . $index . '" style="align-items: center;margin-bottom: 10px">';
    echo '';
    echo '';
    echo '<button type="button" class="remove_pricing_level button" style="background-color: #ff4d4d;color: white;margin-right: 10px">&times;</button>';
    if ($index === count($pricing_levels) - 1) {
      echo '<button type="button" class="add_pricing_level button" style="background-color: #4CAF50;color: white">+</button>';
    }
    echo '</div>';
  }

  echo '</div>';
  echo '</div>';
  echo '</div>';

  // Pridanie JavaScriptu na dynamické pridávanie a odstraňovanie polí
  ?&gt;
  
    jQuery(document).ready(function ($) {
      var index = ;

      function updateAddButton() {
        $('.add_pricing_level').remove();
        var newButton = '<button type="button" class="add_pricing_level button" style="background-color: #4CAF50;color: white;margin-left: 10px">+</button>';
        $('.options_group .pricing_level').last().append(newButton);
        $('.add_pricing_level').on('click', addPricingLevel);
      }

      function addPricingLevel() {
        var newIndex = index++;
        var newField = '<div class="pricing_level" data-index="' + newIndex + '" style="align-items: center;margin-bottom: 10px">' +
          '&lt;input type=&quot;number&quot; class=&quot;short min_quantity&quot; name=&quot;_min_quantity_&#039; + newIndex + &#039;&quot; id=&quot;_min_quantity_&#039; + newIndex + &#039;&quot; value=&quot;&quot; placeholder=&quot;" step="1" min="0" style="width: 20%; margin-right: 10px;"&gt;' +
          '&lt;input type=&quot;number&quot; class=&quot;short price&quot; name=&quot;_price_&#039; + newIndex + &#039;&quot; id=&quot;_price_&#039; + newIndex + &#039;&quot; value=&quot;&quot; placeholder=&quot;" step="0.01" min="0" style="width: 20%; margin-right: 10px;"&gt;' +
          '<button type="button" class="remove_pricing_level button" style="background-color: #ff4d4d;color: white;margin-right: 10px">&times;</button>' +
          '</div>';
        $('#dynamic_pricing_fields .options_group').append(newField);
        updateAddButton();
      }

      $(document).on('click', '.remove_pricing_level', function () {
        $(this).closest('.pricing_level').remove();
        if ($('.pricing_level').length === 0) {
          addPricingLevel();
        } else {
          updateAddButton();
        }
      });

      // Presuneme sekciu pod sekciu s triedou "_sale_price_field"
      $('#dynamic_pricing_fields_wrapper').insertAfter('.form-field._sale_price_field');

      updateAddButton();
    });
  
   $value) {
    if (strpos($key, '_min_quantity_') === 0) {
      $index = str_replace('_min_quantity_', '', $key);
      $pricing_levels[$index]['min_quantity'] = sanitize_text_field($value);
    }
    if (strpos($key, '_price_') === 0) {
      $index = str_replace('_price_', '', $key);
      $pricing_levels[$index]['price'] = sanitize_text_field($value);
    }
  }

  update_post_meta($post_id, '_pricing_levels', $pricing_levels);
}
add_action('woocommerce_process_product_meta', 'dqp_save_custom_pricing_fields');

// Úprava ceny na základe množstva v košíku
function dqp_adjust_cart_item_price($cart) {
  if (is_admin() &amp;&amp; !defined('DOING_AJAX')) {
    return;
  }

  foreach ($cart-&gt;get_cart() as $cart_item_key =&gt; $cart_item) {
    $product_id = $cart_item['product_id'];
    $quantity = $cart_item['quantity'];

    $pricing_levels = get_post_meta($product_id, '_pricing_levels', true);

    if (!empty($pricing_levels)) {
      usort($pricing_levels, function($a, $b) {
        return $b['min_quantity'] - $a['min_quantity'];
      });

      foreach ($pricing_levels as $pricing_level) {
        if ($quantity &gt;= $pricing_level['min_quantity']) {
          $cart_item['data']-&gt;set_price($pricing_level['price']);
          break;
        }
      }
    }
  }
}
add_action('woocommerce_before_calculate_totals', 'dqp_adjust_cart_item_price');

// Zabezpečenie kompatibility s variabilnými produktmi
function dqp_variation_options_pricing($loop, $variation_data, $variation) {
  $pricing_levels = get_post_meta($variation-&gt;ID, '_pricing_levels', true);

  echo '<div id="dynamic_pricing_fields_wrapper_' . $loop . '" style="padding-left: 10px">';
  echo '<h3>' . __('Dynamic Quantity Pricing for Variation', 'woocommerce') . '</h3>';
  echo '<div id="dynamic_pricing_fields">';
  echo '<div class="options_group">';

  if (empty($pricing_levels)) {
    $pricing_levels = array(array('min_quantity' =&gt; '', 'price' =&gt; ''));
  }

  foreach ($pricing_levels as $index =&gt; $pricing_level) {
    echo '<div class="pricing_level" data-index="' . $index . '" style="align-items: center;margin-bottom: 10px">';
    echo '';
    echo '';
    echo '<button type="button" class="remove_pricing_level button" style="background-color: #ff4d4d;color: white;margin-right: 10px">&times;</button>';
    if ($index === count($pricing_levels) - 1) {
      echo '<button type="button" class="add_pricing_level button" style="background-color: #4CAF50;color: white">+</button>';
    }
    echo '</div>';
  }

  echo '</div>';
  echo '</div>';
  echo '</div>';

  // Pridanie JavaScriptu na dynamické pridávanie a odstraňovanie polí pre variácie
  ?&gt;
  
    jQuery(document).ready(function ($) {
      var index = ;
      
      function updateAddButton() {
        $('.add_pricing_level').remove();
        var newButton = '<button type="button" class="add_pricing_level button" style="background-color: #4CAF50;color: white;margin-left: 10px">+</button>';
        $('.options_group .pricing_level').last().append(newButton);
        $('.add_pricing_level').on('click', addPricingLevel);
      }

      function addPricingLevel() {
        var newIndex = index++;
        var newField = '<div class="pricing_level" data-index="' + newIndex + '" style="align-items: center;margin-bottom: 10px">' +
          '&lt;input type=&quot;number&quot; class=&quot;short min_quantity&quot; name=&quot;variation_min_quantity_&#039; + newIndex + &#039;&quot; id=&quot;variation_min_quantity_&#039; + newIndex + &#039;&quot; value=&quot;&quot; placeholder=&quot;" step="1" min="0" style="width: 20%; margin-right: 10px;"&gt;' +
          '&lt;input type=&quot;number&quot; class=&quot;short price&quot; name=&quot;variation_price_&#039; + newIndex + &#039;&quot; id=&quot;variation_price_&#039; + newIndex + &#039;&quot; value=&quot;&quot; placeholder=&quot;" step="0.01" min="0" style="width: 20%; margin-right: 10px;"&gt;' +
          '<button type="button" class="remove_pricing_level button" style="background-color: #ff4d4d;color: white;margin-right: 10px">&times;</button>' +
          '</div>';
        $('#dynamic_pricing_fields_' + newIndex + ' .options_group').append(newField);
        updateAddButton();
      }

      $(document).on('click', '.remove_pricing_level', function () {
        $(this).closest('.pricing_level').remove();
        if ($('.pricing_level').length === 0) {
          addPricingLevel();
        } else {
          updateAddButton();
        }
      });

      updateAddButton();
    });
  
   $value) {
    if (strpos($key, 'variation_min_quantity_' . $i . '_') === 0) {
      $index = str_replace('variation_min_quantity_' . $i . '_', '', $key);
      $pricing_levels[$index]['min_quantity'] = sanitize_text_field($value);
    }
    if (strpos($key, 'variation_price_' . $i . '_') === 0) {
      $index = str_replace('variation_price_' . $i . '_', '', $key);
      $pricing_levels[$index]['price'] = sanitize_text_field($value);
    }
  }

  update_post_meta($variation_id, '_pricing_levels', $pricing_levels);
}
add_action('woocommerce_save_product_variation', 'dqp_save_variation_fields', 10, 2);

// Export vlastných polí pre produkty
function dqp_add_custom_fields_to_export($column_headers) {
  $column_headers['pricing_levels'] = __('Pricing Levels', 'woocommerce');
  return $column_headers;
}
add_filter('woocommerce_product_export_column_names', 'dqp_add_custom_fields_to_export');
add_filter('woocommerce_product_export_product_default_columns', 'dqp_add_custom_fields_to_export');

function dqp_export_custom_field($value, $product) {
  $pricing_levels = get_post_meta($product-&gt;get_id(), '_pricing_levels', true);
  if (!empty($pricing_levels)) {
    $pricing_levels_json = json_encode($pricing_levels);
    return $pricing_levels_json;
  }
  return $value;
}
add_filter('woocommerce_product_export_product_column_pricing_levels', 'dqp_export_custom_field', 10, 2);

// Import vlastných polí pre produkty
function dqp_import_custom_field($product, $data) {
  if (!empty($data['pricing_levels'])) {
    $pricing_levels = json_decode($data['pricing_levels'], true);
    update_post_meta($product-&gt;get_id(), '_pricing_levels', $pricing_levels);
  }
}
add_action('woocommerce_product_import_inserted_product_object', 'dqp_import_custom_field', 10, 2);

				
			
Autor: Ladislav Dubravský
Cena: Zadarmo
Dátum publikácie: 1 júla, 2024

Potrebujete kód na mieru?

Neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre vás, aby som odpovedal na vaše otázky a začal spolupracovať na vašom projekte.